BTW-tarief van 6% voor de renovatie van woningen ouder dan 5 jaar

 

Beschrijving

Wanneer uw woning ouder is dan 5 jaar hoeft u tijdelijk maar 6% B.T.W. te betalen op de facturen die u van uw aannemer krijgt voor de uitgevoerde renovatiewerken 


Aanvraagvoorwaarden

uw woning moet ouder zijn dan 5 jaar
u laat werken uitvoeren door een geregistreerde aannemer 


Toekenningsvoorwaarden

u hoeft deze premie niet aan te vragen
uw aannemer laat u een verklaring ondertekenen waarin u beaamt dat uw woning ouder is dan 5 jaar
uw aannemer hoeft dan slechts 6% BTW aan te rekenen 


Premiebedrag

het betreft geen premie maar wel een aanzienlijke vermindering van de BTW die u voor renovatiewerken dient te betalen 

 

 

Eeklo - premie voor het vervangen van enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas

 

Beschrijving

Voor het vervangen van enkele of dubbele beglazing door hoogrendementsglas in een bestaande woning (bouwvergunning voor 01/01/2000) op het grondgebied van de Stad Eeklo, kan u van de gemeente een premie bekomen. 

 

Aanvraagvoorwaarden

Onder het begrip hoogrendementsglas wordt verstaan een dubbele beglazing met een maximale U-waarde van 1,1 W/(m2.K). Bij gewoon dubbel glas is de spouw gevuld met lucht. Bij hoogrendementsglas is de spouw gevuld met een edelgas zoals bijvoorbeeld argon. Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas. Dit wordt aangeduid door middel van de U-waarde. Onder de U-waarde of k-waarde verstaat men de warmtedoorgangscoëfficient. De U-waarde van een constructiedeel geeft aan hoeveel warmte per tijdseenheid en per vierkante meter verloren gaat als er tussen “binnen” en “buiten” een temperatuurverschil is van 1° C. Hoe lager de U-waarde van een constructiedeel, hoe minder warmte er door het glas naar de buitenomgeving verloren gaat of hoe meer warmte het glas binnenhoudt.

 1. De geldende subsidie is slechts éénmaal geldig per adres per installatie
 2. De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
 3. Voor subsidiëring komen enkel particulieren en lokale verenigingen in aanmerking. Onder particulieren wordt begrepen natuurlijke personen en zij die een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid hebben. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord. Onder lokale vereniging verstaat men een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk, die haar werking hoofdzakelijk ontwikkelt binnen een gemeente in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel hoofdstad en die door het gemeentebestuur, door de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel of door de Vlaamse overheid wordt gesubsidieerd of erkend als jeugdvereniging, sportclub of culturele vereniging.
 4. De hoogrendementsbeglazing heeft een maximale U-waarde van 1,1 W/(m2.K). De subsidie is enkel geldig voor het vervangen van bestaande beglazing door hoogrendementsglas in een bestaand gebouw en geldt niet voor nieuwbouwprojecten.
 5. De plaatsing gebeurt conform de geldende wetten, reglementeringen, verordeningen en code van goed vakmanschap.
 6. De stadsdiensten kunnen steeds een controle ter plaatse uitvoeren. Indien blijkt dat niet aan alle voorwaarden van dit reglement wordt voldaan, zal er geen subsidie worden uitbetaald.
 7. De toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies.
 8. De aanvrager geeft de toelating aan een door het College van Burgemeester en Schepenen aangestelde ambtenaar om de toekenning van dit reglement ter plaatse te komen controleren.
 9. Indien blijkt dat niet aan alle voorwaarden van dit reglement wordt voldaan, zal er geen subsidie worden uitbetaald. Het is de aanvrager op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen. 

Toekenningsvoorwaarden

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient op het daartoe voorziene en volledig ingevulde aanvraagformulier te worden overgemaakt aan het Stadsbestuur Eeklo. Het aanvraagformulier:

 • Bevat het rekeningnummer van de aanvrager
 • Bevat het adres en situeringsplan van het gebouw waarop de hoogrendementbeglazing van toepassing is.
 • Dient een technische beschrijving van de uitgevoerde werken te bevatten.
 • Moet vergezeld zijn van de officiële facturen van de uitvoerende aannemer(s). De facturen moeten gedetailleerd worden opgemaakt op datum (vanaf 01/10/2008), op naam van de aanvrager van de subsidie met duidelijke vermelding van het adres waar het hoogrendementsglas werd geplaatst.
 • De subsidieaanvraag wordt ingediend bij de Stad Eeklo ter attentie van de milieudienst. Indien aan één van deze bovengenoemde voorwaarden niet voldaan wordt, zal er niet overgegaan worden tot het verlenen van de subsidie.


Bij het aanvraagformulier dienen de volgende zaken te worden gevoegd:

 • Bevat het adres en situeringsplan van het gebouw waarop de hoogrendementbeglazing van toepassing is.
 • Dient een technische beschrijving van de uitgevoerde werken te bevatten.
 • Moet vergezeld zijn van de officiële facturen van de uitvoerende aannemer(s). De facturen moeten gedetailleerd worden opgemaakt op datum (vanaf 01/10/2008), op naam van de aanvrager van de subsidie met duidelijke vermelding van het adres waar het hoogrendementsglas werd geplaatst. 

 

Premiebedrag

 • € 10€/m² met een max. van 250€ in 2011 voor het vervangen van enkele beglazing
 • € 5€/m² met een max. van 250€ voor het vervangen van dubbele beglazing


De subsidie wordt uitbetaald na uitvoering van de werken en voorlegging van de officiële facturen in functie van aanvraagdatum waarbij de oudste aanvraagformulieren voorrang krijgen.