Vlaamse renovatiepremie (inkomensgrenzen vanaf 01/01/2011)

 

Beschrijving

Als u uw woning renoveert, kan u van de Vlaamse Overheid een renovatiepremie ontvangen. De inkomensgrenzen zoals u die hieronder ziet, zijn van toepassing op aanvragen in 2011.

 

Aanvraagvoorwaarden

Er wordt een tegemoetkoming toegekend aan de eigenaar-bewoner die zijn of haar woning renoveert en op de aanvraagdatum noch tijdens de periode van drie jaar die daaraan voorafgaat een andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik heeft (gehad).

De voorwaarde dat men geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik mag hebben, geldt niet als deze woning op de aanvraagdatum onteigend of gesloopt is. Ze geldt evenmin als u deze woning op de aanvraagdatum volledig vervreemd (b.v. verkocht) heeft en erin heeft gewoond tot u verhuisd bent naar de woning waarvoor u de renovatiepremie aanvraagt.

Er geldt een inkomensgrens van:

 • 54.390 euro voor samenwonenden 
 • 54.390 euro voor alleenstaanden met 1 persoon ten laste
 • 38.070 euro voor alleenstaanden

Per bijkomende persoon ten laste mag men de maxima verhogen met 3050 euro.

Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen, is het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager (en zijn of haar partner) van 3 jaar voor de aanvraag (aanvraag 2011 = inkomen 2008). Dat inkomen vindt u terug op uw aanslagbiljet van de personenbelasting.

De woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd moet minstens 25 jaar oud zijn op de aanvraagdatum. De woning moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn.

Voor eenzelfde woning of bewoner kan binnen een periode van 10 jaar slechts 1 renovatiepremie aangevraagd worden. Als u voor dezelfde woning tijdens de periode van 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een renovatiepremie al een verbeteringspremie heeft aangevraagd en ontvangen, dan zal deze in mindering gebracht worden van de renovatiepremie.

U moet minstens voor 10.000 euro exclusief btw aan geldige facturen kunnen voorleggen. De facturen zelf mogen maximaal 3 jaar oud zijn op de aanvraagdatum, en mogen niet dateren van voordat u een zakelijk recht verworf in de woning waarvoor u de renovatiepremie aanvraagt.

De renovatiewerken moeten uitgevoerd worden door geregistreerde aannemers of, in geval van doe-het-zelvers, met bouwmaterialen waarvoor een factuur kan voorgelegd worden

WERKEN:
Er zijn met de hervorming van 29/10/2009 aanpassingen aan de werken die in aanmerking komen.

Er komen in de nieuwe regeling slechts 8 categorieën van werken in aanmerking. Voor elke categorie van werken komt er een maximaal bedrag waarvoor er facturen aanvaard kunnen worden.

Het gaat om volgende categorieën en maxima:

 • Funderingen en muren: facturen voor maximum 15.000 euro
 • Draagvloeren: facturen voor maximum 15.000 euro
 • Daken: facturen voor maximum 15.000 euro
 • Buitenschrijnwerk: facturen voor maximum 15.000 euro
 • Centrale verwarming: facturen voor maximum 7.500 euro
 • Elektriciteit: facturen voor maximum 3.750 euro
 • Sanitair: facturen voor maximum 3.750 euro
 • Vervanging van een binnentrap: facturen voor maximum 3.750 euro


Werken die te maken hebben met afwerking (dekvloeren, wandtegels, binnendeuren, 2de badkamer of toilet) of met isolatie komen niet meer in aanmerking. 

 

Toekenningsvoorwaarden

De aanvraag moet na het uitvoeren van de werkzaamheden samen met de nodige facturen worden ingediend bij de dienst van Wonen-Vlaanderen in uw provincie. 
 

Premiebedrag

Voor de premieberekening zullen er voortaan twee percentages gehanteerd worden:

Voor eigenaars die hun gerenoveerde woning ter beschikking stellen aan een sociaal verhuurkantoor blijft het berekeningspercentage, dat op de aanvaarde facturen wordt toegepast, gehandhaafd op 30%. Hetzelfde geldt voor de premieaanvragers die hun gerenoveerde woning zelf bewonen en die een gezamenlijk belastbaar inkomen (van het derde jaar voor de aanvraag) hebben dat niet meer bedraagt dan 26.520 euro, te verhogen met 1.380 euro per persoon ten laste. Is zijn (of hun) inkomen groter dan dat bedrag, dan zal het premiepercentage beperkt worden tot 20% van de aanvaarde facturen.

 

 

BTW-tarief van 6% voor de renovatie van woningen ouder dan 5 jaar

 

Beschrijving

Wanneer uw woning ouder is dan 5 jaar hoeft u tijdelijk maar 6% B.T.W. te betalen op de facturen die u van uw aannemer krijgt voor de uitgevoerde renovatiewerken 


Aanvraagvoorwaarden

uw woning moet ouder zijn dan 5 jaar
u laat werken uitvoeren door een geregistreerde aannemer 


Toekenningsvoorwaarden

u hoeft deze premie niet aan te vragen
uw aannemer laat u een verklaring ondertekenen waarin u beaamt dat uw woning ouder is dan 5 jaar
uw aannemer hoeft dan slechts 6% BTW aan te rekenen 


Premiebedrag

het betreft geen premie maar wel een aanzienlijke vermindering van de BTW die u voor renovatiewerken dient te betalen 

 

Vlaamse verbeteringspremie (inkomensvoorwaarden 2011)

 

Beschrijving

Als u aan uw woning verbeteringswerken uitvoert, kan u in aanmerking komen voor een verbeteringspremie. De inkomensgrenzen zoals u die hieronder ziet, zijn van toepassing op aanvragen in 2011. 


Aanvraagvoorwaarden

Uw inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan 27.200 euro. Per persoon ten laste mag u hier 1.420 euro bijtellen.

De woning moet uw hoofdverblijfplaats zijn, en heeft een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van maximaal 1.200 euro. De woning moet minstens 20 jaar oud zijn. En natuurlijk moet ze gelegen zijn in het Vlaamse gewest.

U kan maximaal drie verbeterings- of aanpassingspremies krijgen binnen een periode van 10 jaar. Bovendien mogen geen twee aanvragen betrekking hebben op eenzelfde onderdeel van de verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden. Voor eenzelfde woning kan binnen een periode van 10 jaar na de uitbetaling van een renovatiepremie geen verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden meer toegekend worden.

De premie wordt uitgekeerd op basis van een factuur als bewijs van de uitgevoerde werken. De factuur mag maximaal 1 jaar oud zijn op het ogenblik dat u de aanvraag indient. Het factuurbedrag inclusief btw moet minstens het dubbele bedragen van het overeenstemmende premiebedrag. 


Toekenningsvoorwaarden

U kunt uw aanvraag voor de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie indienen bij de dienst van Wonen-Vlaanderen in uw provincie. Het aanvraagformulier vindt u in bijlage


Premiebedrag

dit hangt af van de verbeteringswerken die u uitvoert 

 

Vlaamse onderhoudspremie

 

Beschrijving

Voor het onderhoud, het herstellen en instandhouden van beschermde monumenten kan u een premie ontvangen 


Aanvraagvoorwaarden

Bent u eigenaar, houder van zakelijke rechten (bijvoorbeeld erfpachthouder) of huurder van een beschermd monument, dan kunt u een onderhoudspremie aanvragen. Een pachter wordt als huurder beschouwd.
Als premienemer wordt u in elk geval verondersteld de natuurlijke persoon of de rechtspersoon te zijn die de kosten van de werkzaamheden draagt.
Zowel privé-personen als private instellingen en openbare besturen kunnen deze premie genieten, dus zowel provincies en gemeenten als kerkfabrieken, OCMW’s, autonome provincie-of gemeentebedrijven met rechtspersoonlijheid, huisvestingsmaatschappijen en de Stichting Vlaams Erfgoed. Ook voor monumenten of delen ervan die voor onderwijsactiviteiten worden ingezet, kunt u een onderhoudspremie aanvragen. Enkel voor monumenten die eigendom zijn van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten en van de openbare instellingen die onder hun toezicht staan, geldt deze premie niet. 


Toekenningsvoorwaarden

HOE EEN ONDERHOUDSPREMIE AANVRAGEN?
U kunt het best een afspraak maken met een erfgoedconsulent van de cel Monumenten en Landschappen voor een plaatsbezoek en een bespreking van uw intenties. De afhandeling van een goed voorbereid dossier verloopt vlotter.
Een onderhoudspremie vraagt u formeel aan met het aanvraagformulier waarvan het model is bijgevoegd in de folder in bijlage. U bezorgt persoonlijk of per brief het ingevulde en ondertekende formulier samen met de andere vereiste documenten (zie hieronder) in viervoud aan de cel Monumenten en Landschappen van de provincie waarin het beschermde goed in kwestie zich bevindt. Van eventuele foto’s of plannen volstaat één exemplaar. Zorg ervoor dat het dossier volledig is en dat het alle noodzakelijke documenten bevat. Als dit niet het geval is, zal men u verzoeken uw dossier te vervolledigen en loopt de behandeling vertraging op.

Voor het samenstellen van een dossier baseert u zich best op het aanvraagformulier. Een geldig en volledig onderhoudsdossier bevat:

Een motivatie waaruit blijkt dat de onderhoudswerkzaamheden waarvoor u een premie aanvraagt, verantwoord zijn, dat ze het verval van het monument tegengaan of dat ze bijdragen tot het herstel en de herwaardering van de erfgoedwaarden.
Een verslag van de vereniging Monumentenwacht VZW, met vermelding van de noodzakelijke ingrepen, wordt bijvoorbeeld beschouwd als een geldige motivatie.
Een beschrijving van de werkzaamheden en een kostenraming of één of meer offertes van één of meer aannemers. Openbare besturen volgen voor de toewijzing van de werkzaamheden de wetgeving op de overheidsopdrachten en geven de wijze van gunnen aan.

WAT GEBEURT ER NADAT U EEN DOSSIER HEBT INGEDIEND?
De administratie onderzoekt of uw aanvraag inhoudelijk voldoet aan de doelstellingen en aan de wettelijke voorschriften van de onderhoudspremie.

Binnen de zestig dagen wordt u schriftelijk meegedeeld of uw dossier voor goedkeuring in aanmerking komt. U mag dan echter nog niet starten met de werkzaamheden.Voldoet het dossier niet, dan kunt u het volgens de opgegeven opmerkingen aanpassen of aanvullen en opnieuw indienen. 

De bevoegde Vlaamse minister kent de onderhoudspremies toe in de volgorde waarin de goedgekeurde dossiers zijn voorgelegd. Het maximumbedrag van de premie waarop u recht hebt en de datum van toekenning ervan, worden u schriftelijk meegedeeld.Hierna, en niet eerder, mag u met de uitvoering van de werkzaamheden starten. Zorg ervoor dat u beschikt over de vereiste vergunningen (zie verder).Als premienemer verbindt u zich ertoe de toelage op een verantwoorde manier aan te wenden, dat wil zeggen voor de uitvoering van de goedgekeurde onderhoudswerkzaamheden. 


Premiebedrag

40%, zonder BTW van de facturen, met een maximum van 30.000 euro
Voor ZEN-monumenten (Zonder Economisch Nut) is dit 80% 

 

Vlaamse restauratiepremie

 

Beschrijving

Financiële tussenkomst van het Vlaamse gewest, provincie en gemeente voor bepaalde werkzaamheden aan beschermd monumentaal erfgoed. 


Aanvraagvoorwaarden

 • het gaat om een beschermd erfgoed 
 • u bent eigenaar of erfpachter 
 • uw dossier wordt goedgekeurd door de administratie 


Toekenningsvoorwaarden

Neem contact op met de cel monumenten en landschappen om te bepalen hoe u deze premie kan aanvragen 


Premiebedrag

Minimum premie van 2.500 euro, voor een particulier dossier bedraagt de subsidieerbare kost dan 9.000 euro